See on dokumendi vana versioon!


SPAM

Kui spam kiusab, siis võta ja paste siit lehelt miskit.


Omateada ei ole ma Teile nõusolekut antud pakkumise saatmiseks andnud. Palun tutvuge enne sarnaste aktsioonide kordamist kehtivate seaduste ning seaduse rikkumisest tulenevate tagajärgedega. Võlaõigusseaduse § 60. Sidevahendi kasutamise piirangud Pakkumise võib edastada tarbija faksile ja telefoni automaatvastajale või elektronpostiaadressile üksnes tarbija eelneval nõusolekul. Muid individuaalset suhtlemist võimaldavaid sidevahendeid võib pakkumise edastamiseks kasutada, kui tarbija ei ole nende kasutamist sõnaselgelt keelanud. Võlaõigusseaduse § 60: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=175519


Võlaõigusseadusel on see hea omadus, et ta justkui kehtib ilma piiranguteta kõigile, mida ei saa aga öelda alljärgneva paste kohta:


§ 6. Kommertsteadaande edastamine

 • Teenuse osutaja võib saata füüsilisele isikule üldkasutatava andmesidevõrgu abil digitaalkujul kommertsteadaannet vaid järgmistel tingimustel:
  1. adressaadi eelneval nõusolekul;
  2. kui adressaadile antakse selgelt ja arusaadavalt teada, kuidas edaspidi kommertsteadaannete saamisest keelduda;
  3. kui adressaadile tagatakse võimalus üldkasutatava andmesidevõrgu abil oma keeldumisõigust realiseerida.
 • Teenuse osutaja peab registreerima käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud adressaadi nõusoleku või keeldumise.
 • Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud nõusoleku olemasolu tõendamise kohustus on teenuse osutajal.
 • Adressaadi keeldumise korral ei tohi teenuse osutaja digitaalkujul kommertsteadaandeid temale edastada.

Seekord juhiksin veel eriti tähelepanu punktidele 2 ja 3.

Ammendavat vastust mittesaades olen valmis kõike meie kirjavahetust saatma, digitaalselt allkirjastatuna, minuni jõudnud reklaamkirja kaasates, andmekaitseinspektsiooni ning edasi tulemust/lahendust ootama jääda.

Lisada võiks ehk seda, et InfoTS § 6 lg 1 loetletud nõuetele mittevastava teabe edastamine (ehk siis spämmimine) on sama seaduse § 15 järgi karistatav tegu, mille eest saab inimesele määrata trahvi 300 trahviühiku ulatuses ja juriidilist isikule kuni 50 000 krooni.

Kui spämmimine jätkub, siis saab jälle trahvida.

Ja mis peamine - InfoTS alusel pole vaja kuskile kohtusse minna, piisab kui esitada kaebus sideametisse või andmekaitseinspektsiooni (§ 16 lg 2).


Eesti banaanivabariigis on halb külg aga siin:

 • Kuskil peab olema „teenuse osutaja“ - kui firma saadab oma vahenditega spammi laiali, siis on ta puhas poiss. Kui ta maksab kellelegi saatmise eest, saab saatjat vastutusele võtta.
 • Spammi saajaks peab olema füüsiline isik, mitte juriidiline. Jeestis jällegi ei saa „eraisikud“ .ee alla endale mailiaadressi regada → järelikult sinu eesnimi.perenimi(ät)misiganes.ee on sinu juriidilise poole aadress. Teisalt jällegi sa võid küll olla jaak tamm, ent kui su mailiaadress on sinu firma kontaktide all veebist leitav, siis sinna peale saates oled sa jällegi juriidiline isik, kes selles firmas töötab. Kui spamm saadetakse aga hoopiski info(ät)firmanimi.ee peale, siis ole parem üldse vait. See seadus sind ei aita.
 • Mingeid punkte olen ma veel AKI1) kirjadest endale kõrvataha kirjutanud, praegu ei tule rohkem meelde.

Kuskile kõlbab alati susata alati aga selline punkt:


1)
Andmekaitseinspektsioon
spam.1224831813.txt.gz · Viimati muutnud: 2008/10/24 10:03 persoon alvar
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0