Date: Mon, 26 Mar 2007 09:46:30 +0300
From: Elve Adamson

Vastuseks selgitustaotlusele

02.03.2007 laekus Andmekaitse Inspektsioonile Teie selgitustaotlus, milles soovite selgitusi reklaamkirjade edastamise kohta.

Elektronposti teel kommertsteadaande edastamist reguleerib infoühiskonna teenuse seadus (InfoTS). Infoühiskonna teenuse seaduse reguleerimisala on piiritletud infoühiskonna teenuse osutamisega. Vastavalt InfoTS-e§ 1 lõikele1 sätestab InfoTS nõuded vaid infoühiskonna teenuse osutajale, samuti järelevalve teostamise korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest. Infoühiskonna teenusel on kolm iseloomulikku tunnust, mis seda teistest majanduslikest tegevustest eristavad. Nendeks on:

  • teenuse osutamine ilma poolte füüsilise kohalolekuta;
  • edastamine elektrooniliste vahenditega;
  • teenuse osutamine tasu eest teenuse kasutaja otsese taotluse alusel.

Eeltoodust tulenevalt saab InfoTS-e §-is 5 sätestatud kommertsteadaandele ja InfoTS-e §-is 6 sätestatud kommertsteadaande edastamise nõuetele mittevastava infoühiskonna teenuse osutamise eest vastutusele võtta vaid infoühiskonna teenuse osutajaid. Juhul, kui kommertsteadaande ja selle edastamise nõudeid rikub ehk teisisõnu rämpsposti saadab ettevõte ise omal initsiatiivil ilma vastavatteenust kellegi käest tellimata ning see ettevõte ei osuta oma majandus-või kutsetegevuse raames infoühiskonna teenust, siis teda vastutusele võtta ei saa, kuna tegemist ei ole infoühiskonna teenuse osutajaga InfoTS-e mõistes.

InfoTS-es on sätestatud vaid füüsilisele isikule kommertsteadaande edastamise kord ning juriidilisele isikule kommertsteadaande edastamist InfoTS ei reguleeri.

XXX AS-i selgituste kohaselt edastati reklaam, ilma teenuse osutajaid kasutamata, e-posti aadressile webmaster@firmanimi.ee. Kuna tegemist ei ole füüsilise isiku e-posti aadressiga, siis ei oletegemist ka isikuandmete töötlemisega IKS-i mõistes.

Täiendavalt selgitame. Kommertsteadaannete saamisel tuleb esmalt kindlaks teha, kas kommertsteadaande saatjaks on infoühiskonnateenuse osutaja InfoTS mõttes. Teiseks tuleb vaadata aadressi, millele kommertsteadaanne saadetud on. Kui tegemist on infoühiskonnateenuse osutajaga ning reklaam on saadetud füüsilisele isikule, on vastava reklaami välja saatnud isikut võimalik InfoTS alusel vastutusele võtta.

Kuna antud juhul ei ole tegemist infoühiskonna teenuse osutajaga InfoTS-e mõistes ning reklaam ei ole saadetud füüsilisele isikule, siis AS-i XXX reklaami saatmise eest vastutusele võtta ei saa.

Lugupidamisega

Urmas Kukk peadirektor

Elve Adamson

spam/viide01.txt · Viimati muutnud: 2008/12/04 11:18 persoon alvar
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0