See on dokumendi vana versioon!


SPAM

Kui spam kiusab, siis võta ja paste kas see:

> Omateada ei ole ma Teile nõusolekut antud pakkumise saatmiseks andnud. Palun tutvuge enne sarnaste aktsioonide kordamist kehtivate seaduste ning seaduse rikkumisest tulenevate tagajärgedega.
>
> Võlaõigusseaduse § 60. Sidevahendi kasutamise piirangud
> Pakkumise võib edastada tarbija faksile ja telefoni automaatvastajale või elektronpostiaadressile üksnes tarbija eelneval nõusolekul. Muid individuaalset suhtlemist võimaldavaid sidevahendeid võib pakkumise edastamiseks kasutada, kui tarbija ei ole nende kasutamist sõnaselgelt keelanud.
> https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=175519
>

või see:

> § 6. Kommertsteadaande edastamine
>
> (1) Teenuse osutaja võib saata füüsilisele isikule üldkasutatava andmesidevõrgu abil digitaalkujul kommertsteadaannet vaid järgmistel tingimustel:
> 1) adressaadi eelneval nõusolekul;
> 2) kui adressaadile antakse selgelt ja arusaadavalt teada, kuidas edaspidi kommertsteadaannete saamisest keelduda;
> 3) kui adressaadile tagatakse võimalus üldkasutatava andmesidevõrgu abil oma keeldumisõigust realiseerida.
>
> (2) Teenuse osutaja peab registreerima käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud adressaadi nõusoleku või keeldumise.
>
> (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud nõusoleku olemasolu tõendamise kohustus on teenuse osutajal.
>
> (4) Adressaadi keeldumise korral ei tohi teenuse osutaja digitaalkujul kommertsteadaandeid temale edastada.

Seekord juhiksin veel eriti tähelepanu punktidele (2) ja (3).

Ammendavat vastust mittesaades olen valmis kõike meie kirjavahetust saatma, digitaalselt allkirjastatuna, minuni jõudnud reklaamkirja kaasates, andmekaitseinspektsiooni ning edasi tulemust/lahendust ootama jääda.

Lisada võiks ehk seda, et InfoTS § 6 lg 1 loetletud nõuetele mittevastava teabe edastamine (ehk siis spämmimine) on sama seaduse § 15 järgi karistatav tegu, mille eest saab inimesele määrata trahvi 300 trahviühiku ulatuses ja juriidilist isikule kuni 50 000 krooni.

Kui spämmimine jätkub, siis saab jälle trahvida.

Ja mis peamine - InfoTS alusel pole vaja kuskile kohtusse minna, piisab kui esitada kaebus sideametisse või andmekaitseinspektsiooni (§ 16 lg 2). 
spam.1224137138.txt.gz · Viimati muutnud: 2008/10/16 09:05 persoon alvar
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0